HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI NĂM 2023

 

      An toàn người bệnh là một nguyên tắc chăm sóc sức khoẻ xuất hiện khi các hệ thống chăm sóc sức khoẻ ngày càng phức tạp và nguy cơ gây hại cho người bệnh tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng. An toàn người bệnh có tác dụng trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, sai sót và tác hại xảy ra cho người bệnh trong quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Nguyên tắc cốt lõi của an toàn người bệnh là cải tiến liên tục dựa trên việc rút kinh nghiệm từ các sai sót và các sựu kiện bất lợi.

     Nhận thấy sự an toàn người bệnh là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72  (ngày 28/5/2019 tại Genevơ Thụy Điển), 194 quốc gia đã thống nhất lấy ngày 17/9 là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Ngày 17/9 hàng năm WHO sẽ tập trung các vấn đề liên quan đến sự an toàn người bệnh để tăng cường nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự đoàn kết và hành động toàn cầu.

     Ngày An toàn Người bệnh Thế giới 2023 với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư người bệnh”, nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của người bệnh, gia đình và người chăm sóc trong sự an toàn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bằng chứng cho thấy rằng khi người bệnh được đối xử như những đối tác trong quá trình chăm sóc thì họ sẽ đạt được những lợi ích đáng kể về sự an toàn, sự hài lòng và kết quả về sức khỏe. Bằng cách trở thành thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe, người bệnh có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

     Thông qua khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư người bệnh”, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết nhằm nâng cao nhu cầu nhận thức trên toàn cầu của người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc được tham gia trong việc thiết lập tất cả các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện sự an toàn cho người bệnh. Trao quyền cho người bệnh và người nhà người bệnh trong việc chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc điều trị của chính họ và nâng cao sự an toàn. Gắn kết sự tham gia giữa các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo, nhân viên y tế, tổ chức xã hội và các bên liên quan trong việc nỗ lực tăng cường sự tham gia của người bệnh vào các chính sách/quy trình/quy định, các chương trình thực hành nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *