Đ/c Đỗ Anh Văn

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đ/c Đoàn Thị Minh Huề

Ủy viên BCH

Đ/c Hoàng Thị Huệ

Ủy viên BCH

Đ/c Khiếu Thị Thu Hương

Ủy viên BCH

Đ/c Đỗ Thị Thu Hương

Ủy viên BCH

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027